Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.galeriabobasa.com.pl prowadzonego przez Przemysława Sosnę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Sosna Foto AS, ul. ul. Artura Grottgera 21A lok. 14, 44-102 Gliwice, NIP: 9691396211, REGON 241355647, wpisanego do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Szybki kontakt ze Sprzedający, we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu internetowego jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres Sprzedawcy”):

Foto As Przemysław Sosna 
ul. Grottgera 21A lok.14
44-102 Gliwice
Tel./Fax. 796555537
Mail: [email protected]


§ 1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.galeriabobasa.com.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
Strona – Usługodawca lub Klient;
Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Przemysław Sosna prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przemysław Sosna FOTO AS, ul. ul. Artura Grottgera 21A lok. 14, 44-102 Gliwice, NIP: 9691396211, REGON 241355647, wpisany do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
utwór – utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
Warunki Licencyjne - umowa licencyjna reguluje zasady korzystania z utworów fotograficznych, filmowych i innych („Utwory”) umieszczonych przez Usługodawcę w Sklepie, a także w odniesieniu do Towarów;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.


§ 2
Obowiązki Klienta (Użytkownika Sklepu)
Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Obowiązki Użytkownika Sklepu w zakresie utworów w rozumieniu prawa autorskiego zamieszczonych w Sklepie
Prawa wyłączne do utworów i treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie utworów na jakimkolwiek polu eksploatacji wymaga uzyskania od Usługodawcy za wynagrodzeniem licencji zgodnie z Warunkami Licencyjnymi.
Uzyskanie licencji zapewni możliwość korzystania z utworu na polach eksploatacji określonych w Warunkach Licencyjnych.
Zabrania się wykorzystywania utworów w jakimkolwiek celu, a w szczególności umieszczania ich w sieciach informatycznych typu internet, zwielokrotnienie techniką cyfrową lub poligraficzną, publikowanie, użycie jako wzoru do sporządzania rysunków lub karykatur, użycie fragmentów stających się poprzez montaż (fotocomposing) częścią nowego utworu.
Naruszenie praw Usługodawcy do utworów oraz praw, o których mowa w ust. 2 powyżej skutkować będzie odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz prawnokarną. 


§ 3
Zamówienia
Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji. 

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać  na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne   dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta   poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz złożyć   Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia,  o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do  zawarcia Umowy sprzedaży.
Dokonując Zamówienia na Towary, które objęte są licencją (Towar lub jego część składowa) podlegają Warunkom Licencyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu. 


§ 4
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem serwisu PayU - (udostępnianego przez PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową. 

 Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na koncie PayU Usługodawcy (maksymalny czas realizacji do 30dni).
Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził stan zewnętrzny przesyłki w obecności dostarczyciela, czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia, a w miarę możliwości także stan zawartości opakowania.
W przypadku stwierdzenia przez Klienta: 
uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
niekompletności przesyłki,

niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

§ 5
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (dziesięciu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na Adres Sprzedawcy.
Sugerujemy, aby dołączyć dowód zakupu lub jego kopię w celu usprawnienia procesu. 
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Towar powinien być zwrócony na Adres Sprzedawcy.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w przypadkach:
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
dostarczania prasy,
usług w zakresie gier hazardowych.

§ 6
Gwarancja - Niezgodność Towaru z umową (Reklamacje)
Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na Adres Usługodawcy lub pocztą e-mail.
Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności. 
Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.
Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 


§ 7
Pozostałe prawa i obowiązki
Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konta Klienta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie na Adres Sprzedawcy. 
W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Konsument rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Konsumentowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.


§ 8
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: 
przedstawienie oferty Sklepu, 
możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość, 
informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia, 
możliwość korzystania z Konta Klienta, 
Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

§ 9
Rozstrzyganie sporów
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 10
Dane osobowe
Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia. 
Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. 
Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania. 

§ 11
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

WARUNKI LICENCYJNE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Każdy plik na witrynie http://galeriabobasa.com.pl może być kupiony na zasadach licencji. Kupując plik (utwór) Klient otrzymuje niewyłączne, nietransferowalne na całym świecie prawo do wykorzystania go w zakresie określonym przez zakupioną licencję nieograniczoną ilość razy.
LICENCJA
Licencja standardowa pozwala na wykorzystanie zakupionego pliku (utworu) do stworzenia wszelkiego rodzaju produktów.
Wykorzystanie zakupionego pliku (utworu) zgodnie z warunkami licencji standardowej:
Ilość kopii lub odbitek Bez ograniczeń
Ilość kopii lub wyświetleń w użyciu elektronicznym Bez ograniczeń
Maksymalny rozmiar niezmodyfikowanego pliku do użytku elektronicznego 2 MB
Tworzenie wszelkich produktów, poza produktami do odsprzedaży lub do darmowej dystrybucji, gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje mu wartości Dozwolone
Tworzenie produktów do odsprzedaży lub produktów do darmowej dystrybucji gdzie plik odgrywa podrzędną rolę w produkcie. Dozwolone
Tworzenie produktów do odsprzedaży lub produktów do darmowej dystrybucji gdzie plik odgrywa główną rolę w produkcie i dodaje mu wartości. Zabronione
NOTKA O PRAWACH AUTORSKICH
Prawa wyłączne do utworów i treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy.
WŁASNOŚĆ
Fakt zakupu pliku (utworu) daje Klientowi niewyłączną licencję na nieograniczony okres czasu na nieograniczonym terytorium, bez prawa do udostępnienia lub sublicencjonowania pliku stronom trzecim i pozwala na wykorzystanie pliku (utworu) w zakresie własnego użytku, tworzeniu dowolnego produktu; jednak nie przenosi własności lub intelektualnych praw własności autora do pliku. Wszystkie prawa do pliku, włączając własność i inne prawa własności intelektualnej pozostają u Usługodawcy.